Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

CEH được quản lý điều hành theo mô hình công ty cổ phần với sơ đồ tổ chức như sau:

Hotline: 0865055799