Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

CEH hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, Trụ sở Công ty điều phối các hoạt động của Công trường và văn phòng đại diện của Công ty tại các tỉnh.

 

 

Hotline: 0865055799