Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

CEH hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đa ngành theo mô hình dưới đây:

Hotline: 0865055799